Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní údaje

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012   Sb., občanský zákoník (dále jen "ObZ").

Charitativní kočičí spolek Kryšpín, z.s.                                                                                                                                     IČ: 09840231, DIČ: CZ09840231 (nejsme plátci DPH)                                                                                                              se sídlem: Cornovova 52/52a, 618 00 Brno                                                                                                                           zapsané u Krajského soudu v Brně, spisová složka L 27457 (dále jen "prodávající")

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: Fio banka, číslo účtu 2301927909/2010 (dále jen "účet prodávajícího")

1.2 Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: "kupující").    

1.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.4 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.5 Tyto VOP a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Kupní smlouva

2.1 Informace o nabízeném zboží                                                                                                                                            Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma přepravních poplatků dle odstavce 4.2). Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 ObZ. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci území České republiky.                                                                                                                   

2.2 Objednávka                                                                                                                                                                            Pro objednání zboží si kupující vybere zboží, které chce koupit, kliknutím na příslušné tlačítko "Přidat do košíku" a vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech spojených s dodáním zboží, kontaktní údaje kupujícího, doručovací adresu a odkaz na tyto VOP (definitivní podoba objednávky po provedení všech kroků dle objednávkového formuláře kupujícím dále jen "objednávka"). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito VOP. Objednávku odešle kupující prodávajícímu zaškrtnutím příslušného políčka pro souhlas s těmito VOP a kliknutím na příslušné tlačítko "Odeslat objednávku", čímž vysloví souhlas s těmito VOP. Kupující provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

2.3 Uzavření kupní smlouvy                                                                                                                                                    Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením informace o přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Přijetí objednávky kupujícího potvrdí prodávající kupujícímu zasláním dokumentu nazvaného "Potvrzení o přijetí objednávky" elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a případné související náklady jako např. náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodávajícím nejsou účtovány žádné zvláštní příplatky a použijí se standardní sazby operátora kupujícího. 

3.Platební podmínky

3.1 Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit těmito způsoby (informace zde).                                                                                                                                                          

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.                                                                                                                                                                                             

3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

4.Dodání zboží                                                     

4.1 Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, odešle jej nejpozději do 5 pracovních dnů od úhrady objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.                                                                          

4.2 Cena a způsob doručení (informace zde).                                                                                                                       

4.3 Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce. Volba způsobu dodání a přepravce se provádí během objednávání zboží.                                                                                                                                         

4.4 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.                                                                                                            

4.5 Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.              

4.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


5.Práva z vadného plnění

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3 Ustanovení uvedená v čl. 5.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se v rozporu s povinností prodávajícího vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.5 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.6 Reklamace musí být uplatněna e-mailem nebo korespondenčně. Při uplatnění reklamace kupující prokazatelným způsobem doloží, kdy a za jakou cenu zboží zakoupil v internetovém obchodě prodávajícího. K vyřízení reklamace prodávající přijímá zboží v čistém a hygienicky nezávadném stavu odpovídajícím dobrým mravům. O přijetí reklamace vystaví prodávající kupujícímu potvrzení.

5.7 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, pokud je to možné, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě marného uplynutí této lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

5.8 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, kterou musí kupující u prodávajícího uplatnit nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak nebude prodávajícím přiznána.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 ObZ právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

6.2 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

6.3 Postup v případě odstoupení od smlouvy     

 • Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající zákazníkovi a zákazník prodávající i veškerá přijatá plnění.
 • Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu eshop-kryspin@email.cz nebo písemně na adresu sídla organizace prodávajícího.
 • Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
 • Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do sídla, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět prodávajícímu musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).
 • V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
 • Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží.                                                                                                                 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. Doručování, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.                                                                                                                                                                     

8.2 Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto VOP. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

8.3 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Mimosoudní řešení sporů

9.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.                                                                                  

9.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).                                          

9.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem.      

10.2 Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.spolek-kryspin.cz/e-shop, nejméně měsíc před účinností nových VOP.                           

10.3 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 

10.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.                                                                                                                                                                                    

10.5 Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.                                   

10.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.                                                                                                                                                                                                            V Brně dne 7. 4. 2021